Všetky typy akumulátorov je najlepšie nabíjať až keď je akumulátor vybitý. Nabíjať by sa mali pri teplote 10-30°C (pri izbovej teplote). Pozor! Batériu nikdy nenabíjajte hneď po vytiahnutí z modelu nakoľko bude po tzv. výkone zohriatá. Ako pri všetkých druhoch akumulátoroch počkajte kým sa ochladí na prijateľnú teplotu pre nabíjanie.

Ni-Cd

Ni-Cd (nikel-kadmiový) akumulátor je druh galvanického článku. Najčastejšie sa využíva skôr v autách, tankoch apod. ako v dronoch a vrtuľníkoch.

Výhody: – odolnejší voči prebitiu a pod vybitiu
– dlhšia životnosť
– nabíjanie vyššími prúdmi
– môžu sa skladovať vybité
– energiu výborne dodávajú aj pri nižších teplotách

Nevýhody: – nižšie napätie článku
– veľký rozdiel medzi nabíjacím a konečným vybýjacím napätím
– rýchlejšie samo vybíjanie ako ostatné typy akumulátorov
– pred nabíjaním nutné vybiť na menovité napätie
– pamäťový efekt

Napriek tomu že tieto batérie sú schopné výborne dodávať energiu až pri -30°C sa pomaly dostávajú do úzadia a nahrádzajú ich novšie typy akumulátorov. Pri ich správnom používaní sú batérie schopné až 1000x nabíjacích cyklov pričom ich kapacita pri tomto počte klesla len na 70%. Pri na­bí­ja­ní nes­mie ba­té­ria zos­tať v na­bí­jač­ke dlh­šie ako 24 ho­dín, pre­to­že by doš­lo k nad­mer­né­mu pre­bi­tiu. Pri ich pre­bí­ja­ní to­tiž do­chá­dza k nad­mer­né­mu za­hrie­va­niu a nás­led­né­mu pok­le­su ka­pa­ci­ty.

Ni-MH

Ni-MH (Nikelmetalhydridový akumulátor) v porovnaní s podobným nikel-kadmiovým akumulátorom má približne dvojnásobnú kapacitu. Hlavnými dôvodmi jeho veľkého rozšírenia je jeho značne veľká kapacita a schopnosť dodávať pomerne veľký prúd. Pre ten­to druh ba­té­rií je ty­pic­ký pa­mä­ťo­vý efekt, kto­rý vzni­ká tým, že ba­té­riu na­bí­ja­me vte­dy, keď nie je eš­te sto­per­cen­tne vy­bi­tá, ale­bo ju ne­na­bí­ja­me do sta­vu úpl­né­ho na­bi­tia. Ka­pa­ci­tu zni­če­nú pa­mä­ťo­vým efek­tom mož­no čias­toč­ne ob­no­viť for­má­to­va­ním ba­té­rie. For­má­to­va­nie ba­té­rie vy­ko­ná­va­me tak, že ju ne­chá­me úpl­ne vy­biť a nás­led­ne úpl­ne na­biť. For­má­to­va­nie vy­ko­ná­va­me as­poň dvak­rát či trik­rát za se­bou. V prí­pa­de Ni-Mh ba­té­rií ho opa­ku­je­me as­poň raz za tri me­sia­ce, aby sme zmier­ni­li zni­žo­va­nie ka­pa­ci­ty. Nabíjať by sa mali 1C, pri takomto nabíjaní by mal byť pamäťový efekt potlačený.

Li-Ion

Li-Ion ( Lithium iontový akumulátor) sú ak­tuál­ne naj­pou­ží­va­nej­ším dru­hom ba­té­rií. O týchto ba­té­riách sa až do­ne­dáv­na sú­di­lo, že na roz­diel od star­ších ty­pov ba­té­rií netr­pia pa­mä­ťo­vým efek­tom. V la­bo­ra­tór­nych pod­mien­kach sa pri Li-Ion ba­té­riách pa­mä­ťo­vý efekt sku­toč­ne pre­ja­vil, je­ho úči­nok je však za­ned­ba­teľ­ný. To­to zis­te­nie te­da roz­hod­ne nez­na­me­ná, že by sa Li-Ion ba­té­rie ma­li hĺbko­vo vy­bí­jať a na­bí­jať. Úpl­né vy­bí­ja­nie mô­že tým­to mo­der­ným ba­té­riám do­kon­ca ško­diť. V je­ho dôs­led­ku mô­že to­tiž do­chá­dzať k rých­lej­šie­mu zni­žo­va­niu ka­pa­ci­ty a predl­žo­va­niu do­by na­bí­ja­nia. Pro­ti ne­bez­peč­né­mu hĺbko­vé­mu vy­bi­tiu či pre­bi­tiu ba­té­riu chrá­nia sen­zo­ry, kto­ré by ma­li za­brá­niť do­siah­nu­tiu extrém­ne­ho sta­vu a väč­ši­na mo­der­ných prís­tro­jov sa­ma vy­hod­no­tí, ke­dy je ba­té­ria na kri­tic­kej hod­no­te, a auto­ma­tic­ky sa v ta­kom prí­pa­de vy­pnú, ho­ci v ba­té­rii eš­te časť „zá­lož­nej” ka­pa­ci­ty zos­tá­va.

Li-Pol

Li-Pol (Lí­tio­vo-po­ly­mé­ro­vé) ​​ba­té­rie sú za­tiaľ naj­pok­ro­či­lej­ší zo všet­kých uve­de­ných dru­hov. Mož­no ich ozna­čiť za zlep­še­nú ver­ziu Li-Ion ba­té­rie, kto­rá neob­sa­hu­je kva­pa­li­nu, ale gé­lo­vý elek­tro­lyt. Vďa­ka gé­lu sú ba­té­rie Li-Pol veľ­mi ten­ké a ob­ja­vu­jú sa v rôz­nych tva­roch. Ba­té­rie net­re­ba pred pou­ži­tím for­má­to­vať, pa­mä­ťo­vý efekt je pri nich prak­tic­ky úpl­ne pot­la­če­ný. Tie­to ba­té­rie sú cit­li­vé na pres­né na­bí­ja­nie, pre­to je pri Li-Pol aku­mu­lá­to­roch ne­vyh­nut­né pou­ží­vať iba na­bí­jač­ky do­dá­va­né vý­rob­com. V po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi typ­mi ba­té­rií ma­jú Li-Pol ba­té­rie aj veľ­mi níz­ke sa­mo­vy­bí­ja­nie, čo zna­me­ná, že v ča­se ne­pou­ží­va­nia tak­mer nes­trá­ca­jú sa­mo­voľ­ne ka­pa­ci­tu.

 

Pred zimným obdobím kedy batériu nebudete počas zimy používať je vhodné ju zazimovať. Akumulátor nabite na 50% menovitej kapacity a uložte ho na miesto pri izbovej teplote. Ak ste nechali akumulátor kratšiu dobu vybitý je možné že jeho napätie na článku bude nižšie ako 1,2V alebo celkové napätie bude nižšie ako údaj na štítku. Pri takomto vybitý je ešte väčšina nabíjačiek schopná batériu nabiť bezproblémovo.

Pri dlhšom skladovaní vybitého akumulátora je pravdepodobnosť úplného vybitia vyššia. Ak vám už vaša klasická nabíjačka nenabije akumulátor ani pri dlhšom nabíjaní, máte problém. Domáci majstri budú mať po ruke regulovaný zdroj. Zdroj obvykle stačí nastaviť na 0,5V a 0,3A. Po hodine nabíjania premeriame multimetrom stav nabitia a či akumulátor ožil. Podľa napätia ak bude na akumulátore vyššie ako 0,35V napätia postupne zdvihneme na 1V. Takto batériu sledujeme každú hodinu a postupne pridávame napätie, prúd (A) ostáva nemenný. Pri nabití na 3V nastavíme zdroj na 6V (ak uvažujeme že nabíjame batériu ktorá ma menovité napätie 6V), po úplnom vybití batérie je potrebné pre plné oživenie nabiť na 120-140% menovitej kapacity a zdroj po dosiahnutý 6V nastaviť na cca. 6,6V a batériu dobiť.

Na trhu sú špeciálne balančné nabíjačky na oživenie pod vybitých batérií. Takéto nabíjačky sú drahšie ale spoľahlivejšie a bezpečnejšie. Samozrejme sú určené iba pre batérie ktoré majú tzv. servisnú koncovku, cez túto koncovku sledujú nabíjanie a napätie každého článku zvlášť a pri detekovaní vadného článku vás upozornia. Titeto nabíjačky (kvalitnejšie sú na viac druhov akumulátorov) môžu stáť od 60-200€ ale táto cena môže byť kľudne vyššia.

 

Závisí to od rôznych faktorov: -výrobca
-koľko má funkcií
-na koľko typov batérií je určená
-koľko článkov zvládne odsledovať

Regulovaný zdroj

Regulovaný zdroj Balančná nabíjačka

UPOZORNENIE- Batérie pri nabíjaní nenechávajte bez dozoru obzvlášť ak nabíjate batérie ktoré boli vybité úplne a hrozí že môžu mať poškodený článok!