V tomto článku si vysvetlíme ako sa vlastne postupuje pri žiadosťi o povolenie na lietanie s dronom.

V prvom rade Vám doporučujem, aby ste mali nejaké skúsenosti s dronmi. Podstatná je vedomosť o lietaní a našej legislatíve. Ak už disponujete skúsenosťami s dronmi, alebo s letúnom označný ako UAV je podstatné si podať žiadosť o teoretické preskúšanie. Na stránke letectvo.nsat.sk sa nachádzajú kompletné podmienky pre teoretickú skúšku na UAV. Tlačivo formulár F283-B a žiadosť F081-B je potrebné doručiť písomne na adresu leteckého úradu SR v bratislave na letisku M.R. Štefánika

Adresa: Dopravný úrad
Letisko M.R. Štefánika
823 05 Bratislava

Je podstatné uviesť termín, kedy chcete vykonať skúšky. Termíny skúšok nájdete tu

Teoretické skúšky sa skladajú z tématických prvkov:

 • letecké právo a postupy riadenia letovej prevádzky,
 • všeobecné vedomosti o lietadle,
 • letové výkony lietadla a plánovanie letov,
 • meteorológia,
 • prevádzkové postupy,
 • základy letu,
 • komunikácia.

Teoretická skúška sa vykonáva priamo v areáli úradu civilného letectva.

Hlavne nesmiete meškať, nakoľko Vás potom nepripustia ku skúškam 15 mínut po začatí skúšok. Pred začatím skúšok je potrebné sa legitimovať občianským preukazom a následne sa usadiť so lavice s počítačom. Nieje povolené mať pri sebe žiadne pomôcky, jedine tie, ktoré Vám dá pracovník komisie.

Ak by Vás pristihli pri podvádzaní budete vylúčený zo skúšky po dobu jedného roka.

Pri ukončení skúšok zavoláte člena komisie na zapísanie Váších bodov do vašej karty a následne ak splníte 75% bodov, tak ste prešli teoretickou škúškou.

Doporučujem, aby ste si prezreli stránky helikoptery.sk kde veľa z nás čerpalo informácie na skúšky. Dobré je si zadovážiť aj nejakú literatúru v ktorej máte opísané teórie jednotlivých odvetví pre praktické skúšky. Ja doporučujem knihu učebnice pilota 2016, ktorá je dosť obsiahla a má všetky informácie, ktoré budete potrebovať.

Ak máte obavy a portebujete pomôcť s výukou UAV, môžete využiť registrované školiace strediská. zoznam najdete tu.

Podstatné informácie:

podrobnejšie informácie, ktoré definujú lietanie s dronom v naších zákonoch

VYKONÁVANIE LETOV

Ak nie je rozhodnutím Dopravného úradu v súlade s prevádzkovou príručkou držiteľa povolenia na vykonávanie leteckých prác a po splnení dodatočných podmienok príslušnému prevádzkovateľovi povolené inak, platí nasledovné:

 1. Prevádzkovateľ akéhokoľvek lietadla spôsobilého lietať bez pilota:
    • je zodpovedný za stav UAV a jeho letovú spôsobilosť,
    • je zodpovedný za prípravu a vykonanie letu,
    • sa musí pred vykonaním letu oboznámiť s aktuálnym využitím vzdušného priestoru.
 1. S UAV je zakázané lietať:
    • do vzdialenosti presahujúcej vizuálny kontakt operátora s UAV alebo do vzdialenosti väčšej ako 1 000 m, podľa toho čo je menej (ďalej len „vizuálny kontakt“),
    • vo vzdialenosti menšej ako 50 m od akejkoľvek osoby, budovy, lode alebo vozidla s výnimkou zariadenia a osoby zabezpečujúcej vzlet a pristátie,
    • v riadenom vzdušnom priestore a vo vyčlenených priestoroch vrátane zón citlivých na hluk z prevádzky lietadiel (napr. chránené územia),
    • v blízkosti verejných aj neverejných letísk všeobecného letectva (tzv. športové letiská) vrátane heliportov vo vzdialenosti menšej ako 5 500m od vzťažného bodu (ATZ zóna) bez povolenia a koordinácie s prevádzkovateľom letiska alebo správcom plochy.
 1. Výška letu UAV, resp. rozsah výšok priestoru činnosti UAV sa vyjadrujú v stopách (ft) alebo v metroch (m). Druh použitej meracej jednotky je súčasťou každého číselného vyjadrenia výšky.
 2. Pre účely koordinácie sa využíva svetový koordinovaný čas – UTC.
 3. Let s UAV sa musí vykonať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z bezpilotných lietadiel. Let s UAV sa odporúča vykonať vo vzdialenosti väčšej 1 500 m od husto zastavaných miest alebo zhromaždení ľudí na voľnom priestranstve, ak je bezpilotné lietadlo poháňané spaľovacím motorom a jeho maximálna vzletová hmotnosť je väčšia ako 7 kg.
 4. UAV nemôže byť použité na leteckú prepravu osôb, batožiny, nákladu alebo poštových zásielok.
 5. Zhadzovanie predmetov z bezpilotného lietadla počas jeho letu je zakázané.
 6. Vykonanie letu bezpilotným lietadlom v noci je zakázané.
 7. Počas letu musia byť rozsvietené zábleskové svetlá UAV (ak sú súčasťou vybavenia).
 8. Lety s UAV možno vykonávať za podmienok VMC v neriadenom vzdušnom priestore „G“ od zeme do výšky 330ft/100 m AGL tak, aby operátor UAV mal nepretržitý vizuálny kontakt s UAV.
 9. Lety s UAV možno vykonávať tak, aby boli rešpektované (tzn. nelietať nad) husto zastavané oblasti, zhromaždiska osôb, priestory alebo ochranná pásma (napr. vodné zdroje, komunikácie).

PREVÁDZKA UAV IBA AKO MODELU LIETADLA

Ak budete UAV prevádzkovať ako MODEL lietadla, tzn. bez obchodného zámeru, len na športové, súťažné alebo rekreačné účely, je potrebné dodržať hore uvedené podmienky pre vykonávanie letov.

V konaní s Dopravným úradom je rozhodujúcim kritériom maximálna vzletová hmotnosť UAV.
Ak je táto hmotnosť väčšia ako 20 kg:

 • UAV podlieha evidencii na Dopravnom úrade,
 • UAV podlieha požiadavke na poistenie (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004),
 • osoba, ktorá UAV ovláda, musí mať vydané rozhodnutie o určení podmienok bezpečnej prevádzky pre UAV ( § 7 leteckého zákona),
 • osoba, ktorá UAV ovláda, musí byť držiteľom príslušného osvedčenia odbornej spôsobilosti.Podmienkou na získanie tohto osvedčenia je úspešné absolvovanie teoretických a praktických skúšok na Dopravnom úrade.

LETECKÁ FOTOGRAFIA

Ak je akékoľvek lietadlo (aj UAV) využívané za účelom leteckej fotografie (fotografovanie, filmovanie a iné zaznamenávanie z paluby lietadla), je to výkon leteckých prác (§ 44 leteckého zákona), ktoré podlieha aj vydaniu povolenia Ministerstvom obrany SR v súlade s §63 a § 64 zákona NR SR 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Letecké práce možno vykonávať len na základe povolenia vydaného Dopravným úradom. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky na vykonávanie leteckých prác.
Vydaniu povolenia na vykonávanie leteckých prác a vydaniu rozhodnutia o určení podmienok pre UAV musí predchádzať:

 • zaevidovanie UAV na Dopravnom úrade,
 • zaškolenie osoby, ktorá bude UAV ovládať (pilot/operátor),
 • teoretické a praktické preskúšanie pilota/operátora na Dopravnom úrade,
 • vypracovanie prevádzkovej príručky.

Ministerstvo obrany SR začne konanie až v okamihu, kedy máte Dopravným úradom vydané povolenie na vykonávanie leteckých prác (§44 leteckého zákona ) vrátane určenia podmienok bezpečnej prevádzky pre UAV (§7 leteckého zákona). Poplatok za vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác je podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 600,- EUR (položka 91 m), evidencia zatiaľ nie je spoplatnená.

Do doby vydania povolenia na vykonávanie leteckých prác môže žiadateľ evidované UAV prevádzkovať iba ako model lietadla podľa podmienok určených rozhodnutím Dopravného úradu.

Riadiť (ovládať) UAV môže osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia vydaného na tento účel Dopravným úradom. Podmienkou na získanie tohto osvedčenia je úspešné absolvovanie teoretických a praktických skúšok na Dopravnom úrade.

 

V ďalšiom článku si povieme ako prebieha praktická skúška UAV.